LINGÜISTICA

Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados Gif Animados

miércoles, 14 de diciembre de 2016

sawu yatinaka


YACO, PROVINCIA LOAYZA TUQIN SAWU YATINAKAPA


Qilqiri: Jose Luis Lima Mamani[1] (2016)


Juk’acha

Sawu yatinakax   kunayman chaqanakanw kunkanchayata, ukatw  walja  yatxatirinakas uka uksatuqitx uñakipapxi. Ukampirusa, jupanakax kunayman amtanakampiw sawutuqitx  yatxatawaypxatäna.  Yaco marka tuqinxa, sawutanakax yaqha markanakanjamarakiw  walja lurañ t’aqanakampi  phuqhata; ukats mä chimpjamaw  luräwinakanx uñstaraki. T’arwa yawiwi, t’arwa sumachawi, qapuwi, juñirawi, juñi t’axsuwi, samichawi, sawi katuyawi, k’athiwi, khiwirawi, sawu tilawi, sawuwi ukham t’aqanakaruw sawu yatinakax jaljata.   Sawu lawanaka, ch’ankhanaka, yawrinaka, ch’ankha saminaka, kast kasta sawutanaka, kast kasta saltanaka ukat juk’ampinakaw sawu yatinx kunkañchayata. Ukatw yatxatirinakas mä “arte” luräwjamaw uñjata sapxi;  kunatix  mä markan saräwip ukhamarak jaqinakan lup’iwipw uñachayi. Ukanakax sawutanakan  saltanakapan ukhamark saminakapanw  jamuqata. Maysatuqitxa, Yaco markan jan walt’awipax Modernidad  sartaw tecnologia tuqi sawuñ yatinak t’unjaski.  Aka yatxatawix khaysa Provincia Loayza  municipio de Yaco tuqitpach apst’atawa. Aka yatxatawix  sawu yatinak  yatxatañataki,  p’arxtañataki, sawu amuyunakap  uñachayañatakiw yanapt’i.

Wakiskir arunaka: sawu yati, sawu, sawu t’aqanaka, sawutanaka.

QALLTA  (Introducción)

Sawu yatinakax kunayman chiqanakanw suni uraqinakanx kunkanchayata. Yatxatirinakan qilqatanakapans ukhamw qhanstaraki. Ukampirusa, sawuñ t’aqanakax janikiw suma uñakipatakiti, yamakis aymar sawu arunakax janiw qilqantatakisa. Ukatw aka yatxatawinx khaysa Yaco, provincia Loayza tuqin sawu yatinakap uñachayi.

Sawutanakax kunayman uñtan uñtaniw saltanakapatjam saminakapatjam ch’ulljtaraki. Kast kasta sawunakax (Pampa sawu, aykat sawu, t’isnu sawu, wayit sawu) jichhakamas apnaqatakiskiwa. Ukampirusa, modernidad sartaw jichha luratanak tuqi aka yatinakx t’unjaski.

Ikiñanakas awayunakas punchunakas ch’uspanakas yaqha sawutanakas janikiw ancha sawutäxiti, kunatix qhathunakanx luratanakpachaw aljañataki utjxi. Ukatw jasak alasiñapanw jani sawutanakax walt’at lurxapxiti.

Mä qawqha sawurinakakiw t’arwa yawiñat sawutanakar tukuyañkam luraskapxi, yaqhipanakasti alasxapxakiwa. Ukhamat sumat sumat sawu yatinakax t’unjataski. Aka yatxatawinx t’arwa yawiwit qalltas sawutanakar tukuyañkamaw sawu yatinakax qhananchata. Inas yaqha ayllunakanx mayjt’arakchi, ukampirusa, lurawinakax niya kikpakiw kunkanchayatarakipacha.

KUNKANCHAWI  (Desarrollo)

Nayra qilqatanaka (antecedentes)

Sawuñ yatinakax taqi chiqanakanw kunkanchayatäna. Ukampirusa, kunapachatpachs aka yatinakax lurañ qalltatapachan ukax janikiw sumpach yatiskiti. Uka qhanañchañatakix kunayman qilqirinak yatxatirinakaw uñakipapxatäna.  Nayrïrix  Guaman Poma  de Ayala (1615) jilataw qilqatapan sawuñ tuqitx uñacht’ayi.  MUSEF tuqinkirinakasti sawutanakax   niya 10 waranqa nayra maranakatpach yatitaw sasaw sapxaraki. Juan de Betanzos (1987 [1551]: XI), Pedro Sarmiento. (1942 [1572]), Cristóbal de Molina (1993 [1574]), Garcilazo de la Vega (1995[1574]1609), Martín de Murúa (1964 [1613]), Bernabé Cobo (1956 [1653]) Ukat juk’ampi yatxatirinakaw sawu tuqitx uñakipapxatäna.

Sawutanakax  kunjamaskis  jichhakamaxa

Nayratpachat jichhakamas sawutanakax  sapa ayllaunakan markanakanx chimpunakap uñstayi. Saminakas saltanakas sawutanakas  sapa ayllunx mayja mayjapunirakiw lurataraki. Ukatwa  Jiménez kullakax akham säna:

            “Los tejidos andinos son una fusión del pasado y el presente, de lo práctico y lo             simbólico, de lo técnico y lo estético, todo ello en una complejidad que hizo             maravillarse a los primeros españoles que los observaron y siguen hoy día siendo             objeto de admiración” (s/f: 3).

Jichhax sawuñ yatinakax juk’at juk’atw armataski. Janiw  sawurinakas sawutanakas ancha utjxiti.  Modernidadtuqiw  sawuñ makinanakamp luras  yatinakx t’unjaski.  Ukham makinanakamp lurat utjxipanx janikiw ancha sawuñanakas lurataxiti.  Eyzaguirre jilatax akham uksa tuqitx qhananchi:  En el contexto andino el tejido todavía es un mecanismo identitario, que lamentablemente poco a poco va desapareciendo por incidencia de la modernidad. Los códigos de uso, las delicada formas y tecnologías de elaboración, la utilización de la materia prima para su estructuración y todos los saberes y conocimientos acumulados a lo largo de los años durante siglos están en un proceso cada vez dinámico de desaparición” (2013: 152). Ukhamax uka arsurjamaw  sawuñ yatinakax t’unjataski. Kunanakampis luraña, kunats ch’ankhax qapuña, kuna yatinakas sawunakanx uskuta ukat juk’ampinakaw utjaski; ukampirus janikiw ancha waljaxiti. 

Kast kasta sawunaka

Sawunakax kast kastaw markanakanx apnaqata. Yaco markatuqins ukakikparakiw utji. BCB-MUSEF (1993), Solanilla (2009: 88), Gisbert et al (2006: 49), Lima (2013: 73) jupanakax akham kastanakaw utji sapxiwa:

 Sayt’at sawu/ wayit sawu (telar vertical), aka kasta sawunakax walja jiru sanunakamp luratawa. Akanx kunayman wayitanak, tilanak, ikiñanak  lurataspa. Akan sawut wayitatw pullirnakak pantalunakank kaputinak ch’ukutaspa.

Pampa sawu (telar horizontal), aka sawux puisi ch’akurar chint’asaw pampar sawuña. Aka kasta sawunakanx kunayman sawunakaw lurataspa sañäni: ikiña, awayu, punchu, istalla, ch’uspa, inkuña, ukat juk’ampinaka. 

Aykat sawu (Telar oblicuo), aka kast sawux pä aykatar sawu chint’asaw luraña. Jani jikhani t’ukuñapatakiw sawurinakax akham sawunakx apnaqapxi. Akanx kunayman sawutanakarakiw lurataspa. Pampa sawur uñtatakiwa, lurawinakapas kikpakiwa.

Thixni sawu (Telar de cintura),aka kasta sawux  patatuqit mä lawar chint’as sawurin thixnipar muyuntayasaw sawuta. Akax aykat sawur uñtatakiwa. Lurawinakapas kikpakirakiwa. Ukampirus janikiw jichhakamax ancha apnaqataxiti.  

T’snu sawu (Telar de pie), aka sawunakax wali jisk’anakakiwa. Kayump katxayas amparamp jiyt’asaw lurata. Janiw sawu lawanakas apnaqatakiti,  jan ukasti,  ampar luk’ananakampiw awaqax qhatkatata. Aka kast sawunakanx sawukipanak, t’isnunakaw lurata.

 Sawu saltanaka  

Saltanakax sawur k’achanchir jamuqanakawa. Aka saltanakax kunayman uñtaniw sapa markanakanx lurataraki. Ukampirusa, taqi chiqanw kikpa kikpakix sawutaraki. Mama Teresa Gisbert (2006: 10), (2013: 95-110) ukat yaqhanakampix  akham kastanakaw utji sapxiwa:

a) Janir inkanakankiri; aka kasta saltanakax jamach’inakjam chhiqhaninak pusi kayuninakjam jan uñjkay uywanakarjam uñtatawa.

ch) Inkanakankiri; aka kast saltanakax chakananakar uñtat siqi siqinakaw walt’at uñsti. Pusi tuqir  uñtat  siqichat inti jamuqanakaw walt’at uñsti. 

chh) Virreynatos tuqinkirinaka; aka kasta saltanakax  kawallunaka, uta panqaranaka, sirenanaka, mamaninaka, k’usillunak ukat juk’amp anqat apanit uywanakaw uñsti.

ch’) República pachankirinaka; aka kasta saltanakax  kunayman palla pall isinaka marka chimpunaka, wiphalanaka  k’achachatanakanw uñsti, ukampirusa quri ch’ankhanakampiw arkt’ayataraki. Aka qutunkir saltanakax janiw ancha utjkiti.

i) Jichha pachankirinaka, aka kasta saltanakax jichha pachan lurat yänak jamuqi. Awtunakar uñatata, helicopteronakar uñtata, jach’a trenanakar uñtata, lata jamach’inakar uñtataw jilpach uñsti, ukatw jichha pachankirinaka sata.  

j) qilqanaka;  aka kasta saltanakax qilqanakamp jakhunakamp uñachayi. Jilpachax jaqi sutinaka, yuriw urunaka, jaqichasiñ urunak ukat juk’amp qilqanak jamuqi.

Sawutuqit jichha qilqatanaka

Sawu yatinaka yatxatirinakax walt’ataniwa. Sapa mayniw amtaparjam yatxatawinakx uñacht’awayapxi. Genoveva Loza kullakaw nayraqatax  Elena Fortún (1961: 83) kullakatuqitx arsuwayi. Jupax kunjamas sawux luraña, kuna kasta sawunakas utji ukat juk’ampinak uñachawayi.  

Arnlod kullakamp Yapita  jilatampiw (2007: 67-69)  Qaqachaka tuqinkir sawutanakx yatxatawyapxarakitäna. 1996 marans Chuquiñapi markankir sawutanaks yatxatawyapxarakitänawa.  Ukakikparakiw 2012, 2013, 2014 maranakanx MUSEF tuqinkirinakampiw yaqha jila kullakanakamp tantacht’asis juk’amp yatxatapxatäna.

Solanilla (2009:84-91) kullakax  inkapachankir sawutanakatrak  uñakipawayatäna. Maysatuqitxa, López (2001) jilatax kunjamas sawuña, kuna arunakas utji ukat juk’ampinak  khaysa Carangas markatuqitx yatxatawayatäna. Teresa Gisbert  kullakax  2003, 2006 maranakanw  yaqha  jila kullakanakampix sawu tuqit  juk’amp  yatxatawyapxarakitäna. Castro (2013: 11-20) ,  Villarroel (2012: 184-185),  Onofre (2011: 61-65) , Lima (2013: 77-84),  Rivera (2013: 37-52),  Yujra (2013: 205)  ukat juk’amp jila kullakanakaw sawuñtuqitx yatxatawyapxatäna. Ukhamax sawuñ  yatinakax kunayman amtanakampiw  juk’at juk’at qhanstayataski.

AMUYT’A  (Análisis )

Sawuñax  kunayman yatinakaniwa. Yaco marka tuqinx sawuñ yatinakax kunayman lurawinakaniwa. Yaqha tuqinkir markanakamp niya kikipakirakiwa. T’arwa yawiñat qalltas sawu tukuyañkamaw lurawinakax kunkanchayata. Ukhamax  sawuñ yatinx akham lurawinakaw kunkañchayata.

T’arwa yawiwi

Yaco marka tuqinkir jila kullakanakax kuna sawutanak lurañatakix nayraqatax t’arwa yawipxi. Ukatakix kunayman uywanakat t’arwa apsupxi. Qarwa, iwija, allpachu uka uywanakatw t’arwa yawipxi.  Yarwax anata  qasawi phaxsinakanw jilpach yawipxi. Martha cuellar kullakax akhamrak uksatuqitx arst’aniwayäna: Pasca tiempopiniy,  akham paska tiempo q’al yawipxi” (06/01/2015).

T’arwa yawitanakax kunayman sawutanakatakiw apsuta. Ukhamraus kunayman uñtaninakarakiwa . Maysatuqitsti, t’arwanakax kunayman wiskhanak q’urawanak q’utillanak lurañatakiw yawitaraki. Kast kasta t’arwanakax uywanakatjamarakiw mayjt’i. Ukhamax akham kasta t’arwanakaw uñacht’ayataraki.


Mayjt’ayatanaka
Jan mayjt’ayatanaka
Quñanaka
Achichrat   t’arwa          Ch’iwarat  t’arwa
Chhaku t’arwa                I  ru/Iruch t’arwa
Lap’antat  t’arwa        Quli /T’ajall t’arwa
T’una t’arwa
Jach’a t’arwa
Suma t’arwa
Lullu  t’arwa
Llapha t’arwa
Quña t’arwa
Mirin t’arwa

T’arwa sumachawi

T’arwa sumachawix  kunayman lurawinakaniwa.  Niya t’arwa yawirxasax kunayman jawi t’arwanakaw wakt’ayata. Ukat mä uñtanikiñapatakix  t’isaratawa. Qulintat t’arwa phichhunakas apaqatarakiwa.  Albertina Ramos Kullakax uksatuqitx akham arsuwayi: “Ukata uka t’isart’añay, t’arwax janixay iwalukikchitix yaqhipa wali lap’antata utjchix ukat  t’isart’añaxa” (07/01/2015). T’arwa sumachawinx kunayman t’arwanakaw apnaqata. T’isarasakipuniw khuskhaki t’arwax wiyjtarakispa. Suma t’isaratax wali khuskhakiw ch’ankhas qapt’asi, jan suma t’isaratasi thurunaka, qulu qulunakaka, thurunakaw qapjasi. Ukatwa ch’ankhanakas kast kasta utjaraki.

Qapuwi

T’arwanak t’isarasax qapuwiw kunkanchayataraki. Qapuw aka t’aqa kunkanchayañatakiw wali wakiskirit amuyata. Qapu tisis phirirus janiw ancha jatniñapakiti jan ukax phisnakiñapawa. Jatjispa ukax niyat niyatw t’arwa t’aqjaspa. T’arwat ch’ankhaptayañatakix qapuñ qapumpiw millk’uta. Qapuñanxa kunayman tupuñanakaw utjaraki. Qaput ch’ankhax qapun phuqhaxi ukax mä jayixiwa. Yaqhip pachanakax amparar khiwsusarakiw ch’ankhax imata. Ukax kichu sutimpiw uñt’ataraki. Kisanax jach’a muruq’u qaputawa. Kisañt’añatakix qaput ch’ankhax paytatawa. Sapa sawutanakatakiw juch’usan lankhun qaputa. T’arwanakax kunayman qaput ch’ankhanakaruw qapjataraki. Ukanakax akhamanakaspawa.

Juch’usanaka
Tantiyunaka
Mayjt’ayatanaka           
Juch’us qaputa
Qala qaputa
Khuskha qaputa
Suma qaputa
Lankhu /phathu qaputa
Pari qaputa
Qulu qul qaputa
T’ullkhu qaputa

 Juñirawi

Ch’ankha juñirawix  yaqha sawu t’aqa lurawirakiwa. Niya qaput ch’ankhanak paytas kisant’asax juñirxañawa. Juñirañatakix pä amparmp katusaw uksat aksat ch’ankha pillur uñtat khiwsuña. Sapa juñiw mä sami muruq’ ch’ankhatak wakichata. Martha Cuellar kullakax akham qhananchawayaraki: “Ukat niyakiti muruq’ kisanaxchi yast  ukat juñirxaña.  Ukat yast t’axsxañax” (06/01/2015).

Ch’ankha juñirawix sawu yatiñ tuqin lurawipawa. Mä juñix aka t’aqanx tupuñatakiw wakisi. Sapa juñitw mä muruq’ ch’ankhax misturaki. Mä juñinx tantiyat ch’ankhaw khiwintata. Qaput ch’ankhax janiw ancha waljakis ancha juk’akikisa, jan ukax sawuñatakjam tantiyutawa.

Juñi  t’axsuwi

Ch’ankha suma samichañatakix juñinakaw suma q’umañapa sapxiwa. Justina Mamani kullakax akham uksatuqitx arsuwayaraki: “niya juñirxasax janïr tiñirkasaw juñix sum t’axsuña. Jan ukax janiw sum tiñiñ qullax katkaspati” (20/01/2015). 

Juñi t’axsuñatakix kunayman t’axsuñ qullanakaw apnaqataraki. Nayrapachanakax jipachax qullpa, jupha q’uymi, yaq’a t’ama ukat juk’ampinakaw apnaqatätana. Yaqhip jilïr mamanakakiw jichhakamax apnaqaskapxi. Jicha pachanakanx  acempikiw t’axsxapxi. Kunatix ukax suma q’uma ch’ankha apsuñatakix wali sapxiwa.

Samichawi

T’arwa samichawix yaqha sawu yati t’aqarakiwa. Samichañatakix kunayman saminchir qhuyalanaka (quwa qala, tiñiñ qulla), ch’uxña alinaka (qiri qiri, t’ula, qala qhawa, ayrampu, misik’u) ukat juk’ampinakaw apnaqataraki. Ukampirusa, jichha pachanakax janikiw aka samichir qullanakax apnaqataxiti. Tiñiñ qullakiw apnaqataxi. Samichañatakix qaput ch’ankhax suma q’umañapawa, ukampirus janq’u ch’ankhañaparakiwa. Sawutanak suma k’achacht’añatakix kunayman q’uyu ch’ankhanakaw  samichataraki. Nayrïr juñiw suti ch’iyar sami mistu ukjar arkirinakakax janq’urat saminakaw misturaki.

Samichat juñi ch’ankhanakax akhamarurakiw t’aqxtaspa.

Tunti
‘opaco’
Tunti ch’uxña
‘verde opaco’
Tunti yintu
‘guindo opaco’
Tunti wila
‘rojo opaco’
Tunti larama
‘azul opaco’
Tunti q’illu
‘amarillo opaco’
Tunti Arumi
‘naranja opaco’
Tunti Anti
‘rosado opaco’
Janq’u/
Qhana
‘claro’
Janq’u ch’uxña
‘verde claro’
Janq’u yintu
‘guindo claro’
Janq’u wila
‘rojo claro’
Janq’u  larama
‘celeste’
Janq’u q’illu
Amarillo claro’
Janq’u Arumi
‘naranja claro’
Janq’u anti
‘rosado claro’
-
Ch’uxña
‘verde’
Yintu
‘guindo’
Wila
‘rojo’
Larama
‘azul’
Q’illu
‘amarillo’
Arumi/Sisira
‘naranja’
Anti
‘rosado’
Wila/ ch’iyara
‘oscuro’
Ch’iyar ch’uxña
‘verde oscuro’
Ch’iyar  yintu
‘guindo oscuro’
Ch’iyar wila
‘rojo oscuro’
Ch’iyar  larama
‘azul oscuro’
Ch’iyar q’illu
‘amarillo oscuro’
Wila q’illu
‘naranja oscuro’
Wila anti
‘rosado oscuro’
Q’uyu
‘matiz’
Ch’uxña q’uyu
‘matiz de verde’
Yintu q’uyu
‘matiz de guindo’
Wila q’uyu
‘matiz de rojo’
Laram q’uyu
‘matiz de azul’
Churi q’uyu
‘matiz de amarillo’
-
Anti q’uyu
‘matiz de rosado’
Suk’u ‘multicolor’ combinación de todos los colores.

 Aka saminakax tiñit saminakamp sutichatawa. Ch’uqi saminakax jan saminchat ch’ankhanakawa, uka kasta samin ch’ankhanakax qarwa t’arwat jilpachax misturaki.

Sami katuyawi

Sami katuyawix jaqit jaqirurakiw mayjt’araki. Jayu, limuna, naranj sillp’i, millu, alkula ukat juk’ampinakaw tiñiñ qulla katuyañatakix apnaqata.  Cipriana Mamani  kullakax akham uksa tuqitx arsuwayaraki: “ Qullpampi,  jayumpikiw tiñirïta  jichhax alkulampis qullpampis  limunampis ukham tiñirinaka lurxapxakiy. Nänakax jayumpi millumpikiw  tiñipxta” (26/01/2015). 

Suma tiñitax jaya maranakaw saminakapax walt’i. Jan suma samichatax kutirxakiriwa. Janiw suma k’aja saminakanixiti. Ukampirusa, jichha pachanakax alat ch’ankhanakakiw apnaqataxaraki. Tiñit ch’ankhanakax janiw suma k’aja saminakanikit ukatw ch’ankhanakax alatakixi sapxiwa.  Sami katuyirinakatjamarakiw suma samichatas pantjatas utjaraki. Yaqhippachax jan suma  sami katuyirinak  uskutax ch’uqirxiriwa. Jan ukax lik’katxi phuthurtxi qhathikipxi ukhamaxiriwa. Ukatwa, suma yatiñampi ch’ankhanakax samichaña.  
K’anthiwi

Niya qaputa ch’ankhanak samichasax paytat muruq’unakw k’anthiraña. Ukatakix k’anthiñ qapunakax suti ch’ulqhi jathi k’ullut luratañapawa. Phirirux  jathi tisirak ch’ulqhi ukhamañapawa. Jan ukhamaspa ukaxa janiw sum ch’ankhax millk’uskaspati. Jichhax ch’ankha millk’uñatakix nayrat qhiparuw qapux phaltaña ukatw qhipar uñtat ch’ankhax k’anthrantti. K’anthiwinx mayj mayjarakiw ch’ankhax millk’usi, ukax k’anthiñ yatiritjamarakiw walis jan walis misturaki. Suma k’anthitanakax, kupir ch’iqar  khuskhakiw millk’uta. Yaqhanakasti layita partata t’ullkhuta ukhamaw millk’usiraki. K’anthiwix sawu yatiñan t’aqapawa. Aka lurawitw suma sawutanakax misturaki.

Khiwirawi

Khiwiñax t’aq t’aqaruw jaljti. Nayraqatax t’arwa qapusaw paytas khiwiña. Ukatx niyak juñirasax mayampirakikiw k’anthiñatakix muruq’ saminak khiwiraña. Tukuyañatakisti k’anthit ch’ankhanakw khiwirxaña. Ukham t’aq t’aqaw aka lurawix sawu yatinx jaljti. Khiwiñatakix kunayman lurawinakaw utji. Kisant’aña, ch’ullachaña, paytaña, khiwiña ukat juk’ampinaka. Ch’ankhax jasakiñapatakix mä jisk’a qalitaruw khiwsuña ukanx ch’ankhax tukiw sapxiwa. Martha cuellar kullakax akhamrak uksatuqitx arsuwayäna: Nä niyas jani uskuriktti,  aliqitak kicht’irïta.  Kullakñax  qalitpiniw uskusiri ,  ch’ankhax tukiw qalanx  sasaw uskusiri”   (07/01/2015).

Khiwit ch’ankhanakax kunayman uñtaninakaw uñsti. Yaqhipax turpa muruqt’atanakaki yaqhipasti wali suma ch’ankha muruq’unakarakiwa.

Llaxchhu ch’ankhanaka
Muruq’ ch’ankhanaka
Jayacha/Jayi/jaya
Juñi
Kichu  Lana kichuta
Llawchhu /Llaychhu
Lluchhuchu/Lluchhuta
Äsi ch’ankha                                 Away ch’ankha
Ch’ukurkat ch’ankha               Ikiñ ch’ankha
Illaw ch’ankha                        Kisaña/Kisana
K’anthit ch’ankha                   Muruq’ ch’ankha
Paytat ch’ankha                      Pulu  ch’ankha
Q’uyu ch’ankha                      Qaput ch’ankha
Qipa ch’ankha                         Tupu ch’ankha

Sawu tilawi

Sawu tilañatakix kunayman lurawinakaw utji.  Nayraqatax pusi ch’akuraruw tila lawanakx uskupxi  ukatx muruq’  ch’ankahanakaw q’uyupur samipur kast’ayata. Yaqhipax jach’añapatakis jisk’añapatakis yaqha sawut kikpañapatakis ch’ankha chinunakakiw jakhuta. Sawuriw janïr sawu tilañ qalltkasinx  inal mamamp alkulamp pachamamar ch’am churañapatak phusjt’asi. Ukatx Jan ch’ankha tukusiñapatakix  ch’ulqhi qalampiw muruq’ ch’ankhanakar  puch… puch… puch… sas liq’ikipataraki. Albertina Ramos kullakas akham uksa tuqitx arsuwayäna: akham ch’akur liq’ktan janti.  Ukat martillump jan ukax qalamp aka ch’ankhanakarux akham ch’ankhanak winnuqastan janti puch… puch… puch… puch  sas  liq’iñax uka jan rat tukusiñpataki. Wayk’iñ muruq’ump yaqhipa luriri yaqhipa estimpi martillumpi puch… puch… puch …puch sas” (07/01/2015).

Ukat purapat qunthapisaw uksat aksat muruq’ ch’ankhanak jaqupxi. Awayu sawuñatakix saminakx wali sumpin q’uyt’ata. Ikiñanataki, mantiyutaki, kustalatakix aliqakrakiw saminakx  t’alt’apxi. Wak’atakis istallatakis inkuñatakis  ch’uspatakis mayakw sawx tilataraki. Ukat awayutaki, ikiñataki, mantiyutaki, wayaqataki, punchutakix pä mankhallw tilapxi. Ukch’apurakiñapatakix chinunakasw jakhuta. Jilt’ipanx tilaqatarakiwa. Pist’ipansti tilxatataraki.

Sawuwi

Sawuñatakix kunayman lurawinakaw kunkañchayata. Sawuñ qalltañatakix nayraqatax ch’ukurkat lawarux pulu ch’ankhachika ch’ukurkatata. Ukatx illawanak illawt’ata. Ukjarux qipa ch’ankhrak jaxchiyapxi. Ukat  sawuñampiw qalltapxi.  Sawuñatakix kunayman lawanak alambrinak yawrinakaw  apnaqata. Ukanakax jach’an jisk’aniw sawuñ kunkañchayatarjam apnaqataraki. Nayraqatax pulu ch’ankhw suma wich’uñamp wich’katapxi. Ukatx saltanïpanx ch’ankhanak palltasarakiw  qhuchhsupxi. Illawat waytasax awaq jaljtayasaw qipa ch’ankhax uskuta. Ukatx wichkat law ayantasaw wich’uñamp suma wich’katata. Sawuñ lawanakax kunayman uñtaniw utji. Ukanakax akanakaspawa.

Thuru lawanaka
Juch’us lawanaka
Jirunaka
Jach’a yawrinaka
Jisk’a yawrinaka
Aykat lawa
K’irtañ /Chillpa lawa
Ch’ukurkat  lawa
Jak’asiy lawa
Tuquru /Purur lawa
Tila lawa/qallan lawa
Wich’uñ/Wich’kat lawa
Illaw lawa
Jaqchiya/Jaxchiy lawa
Jaxchiy tisi
Sarayañ lawa
 Illaw alambri Jak’asiy alambri
Sarayañ alambri
Jach’a yawri
Jiskhañ yawri
Juch’us yawri
Awuja
Awujuna
Jisk’a yawri
ruchiru
Sarayañ yawri
Yarwi/Yawri

Niya sawuñ tukuyxasax jan jarasiñpatak jiwakiñapatakiw   chichillkipata. Ukatakix janiw sawu lawanakax apnaqataxiti, jan ukasti jisk’a yawrinak awujanak palqa lawanakaw apnaqata. Wich’uñlantisti amparampikiw qhatkatata. T’isnux uka kikipakirakiw sawuta. Maysatuqitxa, sawunak k’achacht’añatakix kunayman saltanakaw sawuta. Yaqhipax uywanakar uñata yaqhipanakx alinakar uñatata ukhamanakaw sawutaraki.

Uywa uñtanaka
Ali uñtanaka
Chimpu uñtanaka
Jichha luratanaka
Achaku             Alqamari
Chhichhillankha
Chhuqha             Ch’uru
Jamach’i
Juruk’ata/Juruk’achi
 Kawallu               Kunturi
Kusilili                   Khullu
Laq’u                   Liqi liqi
 Pilpintu                challwa
Phisi                      P’isaqa
Qarwa                Siwiq’ara
Uma laq’u         Wisk’acha
 Arusillu
Kantuta
Panqara
Q’alal jamp’i
 Siwar  jamp’i
 Siwarilla
Ch’ixi                  Jisk’a q’iwi
Kurti                    Kurti ch’uru
K’ili                     K’ili ch’uru
K’utu                    Imi
Link’u  link’u       Llanitu
 Llawi Patita         Llawi ch’uru
Mistura                 Patasita/Patita
P’uyu                   P’uyu  Panqara
Q’iwi q’iwi/Q’iwi     T’aqsu
T’aqsu q’iwi        T’aqsu  ch’uru
T’aqsu kurti         T'ikhacha
Waqhu                 Willa Kurti
Awtu
 Kanasta
Kurniti
Qulqi
Tijirita
Tinajita
Qilqanaka
Jakhunaka
qilqanaka
Laqamp qhananaka
Chakana/Chaqana
Inti
warawra
Qutu


Sawuñanx kunayman säwinakaw utjaraki. Janiw sawurux yaqhax kat’kaspati sasa. Sawux q’illisiriwa sasaw wali yäqapxi. Jan ukax jayrasis sawutax janiw jank’as jikstirïkiti sapxarakiwa. Sawunakx kullakanakaw jilpach sawupxi. Jilatanakax wayitanakak sawuñ yatipxaraki. Garcia jilatax akhamrak uksatuqitx arsuwaraki: “…el sector textil era exclusivamente o al menos mayoritariamente femenino en muchas de las culturas que aquí nos ocupan. Es cierto que las mujeres han estado tradicionalmente vinculadas a la producción de tejidos…” (2011: 97). Ukhamax Yaco marka tuqinx warminakaw jilpach sawunakx lurapxi. Chachanakax wayitanakak sawupxi.

Sawutanaka

Yaco marka tuqinx kunayman sawutanakaw lurataski. Ukampirusa, janikiw jichha maranakanx ancha sawutanakas apnaqataxiti. Kullakanakas janikiw acha sawxapxarakiti. Ch’uqi ch’ankhanakat sawutanakax walt’ataw utjaski. Tiñit ch’ankhat sawutanakas uka kikparaki.

Sawuta tukuyatanakax kunayman wali jan wali sawutanakaw utjaraki. Ukanakax sawuñ yatirinakatjamarakiw ch’ulljtaraki. Jichha pachanakanx qaput ch’ankhat luratanakax janikiw walt’at utjxiti. Jan ukasti, alat ch’ankhanakampikiw  jilpach sawxapxi. Ukampirusa sawu yatinakax kunkañchayataskiwa.

Sawutanakax kast kastaw utji. Pä t’aqanikax pä mankhalliniwa. Akanakax taypit suma ch’ukthapitawa. Maypachanakax janiw mankhalllinikiti jan ukasti maypachakiw sawuta. Ch’ukutanakax wayita tiñisaw isinak ch’ukurata. Maysatuqitx suuma sawutanakas pantjatanakas utjarakiwa, janiw taqpachas mä kikpakikiti. Suma sawuta, ancha sawjata, turpa sawuta ukat juk’ampinakaw utji.

Sawutanaka
Pä t’aqaninaka
Maypachanaka
Ch’ukutanaka
Awayu
Ch’ankha awayu
Ikiña
D Ilu awayu
D Lana awayu
Mantiyu
Punchu
Ch’uspa             Inkuña
Kurti phaja        Kustäla/Kustala
K’ili phaja        Llanu phaja
Phaja               Rawira/sincha
Sinturina         Tari/Tarilla/Tallira
T’isnu             Wäqa/ Wayaqa
Wayita
Allmilla/  Kamisa
Isi
Kapachu
 Mantilla
Manqhancha
 Pullira
Pantaluna
 Saku
Suma sawuta
Suma sawuta
Turpa sawuta
Ancha sawjata
Chhuqhu                   Imi sawuta
Kurillati                     Pallalla
Phalt’a sawuta          Suma sawuta
T’ala sawuta            Waqhu sawuta
Ayakipata                             Ayarata
Ch’ulla ch’ulla/ Warurata    saqa saqa
Llamqha/llaja sawuta           Llikha sawuta
Qiri/k’ik’i sawuta               Q’asa sawuta
Wixru wixru                       Thuru sawuta
K’ara sawuta
Ñut’u sawuta
Phithanuqata
Q’ara /k’isk’i sawuta
 Ukhamax sawutanakax kunaymaniw aymara marka tuqinx utjaski. Yaco markatuqinx  ukakikparakikiw sawu yatinakax kunkañchayataski.

TUKUYA (conclusión)

Yaco markan sawu yatipax kunayman t’aqanakar  qhanstayatawa. T’arwa yawiwi, t’arwa sumachawi, qapuwi, juñirawi, juñi t’axsuwi, samichawi, sawi katuyawi, k’athiwi, khiwirawi, sawu tilawi, sawuwi ukham t’aqanakaruw sawu yatinakax jaljata.  Sawu lawanakas, ch’ankhanakas, saltanakas, sawutanakas, sawuñ yawrinakas, lurawinakas walt’at  kast kastaw utji.

Suma jaqins muspharkay lurawipans sawu yatix juk’a jukatw modernidad tuqi t’unjataski. Sawurinakas sawutanakas Janiw walt’at utjxiti, kunatix jasak qhathunakan alasiñapanx sawuñas armataxkiwa. Tárwa yawiñat sawutar tukuyañkam sawu yatix taqi aymar ayllunakanjamaw Yaco tuqinx kunkanchayataski. Ukampirusa, t’unjtawipaw sumat sumat sarantayataski. Ukhamaxa, uka jan walt’awinak jark’aqañatakiw yatxatawinakamp amuykipas ch’amañchañaspa.

PANKANAKA (Bibliografía)

Arnold, Denise y Yapita Juan de Dios (Comp.) (1996). “Qipa Mama wawampi. Analogías de la producción de la papa en los textiles de Chukiñapi, Bolivia”. Madre melliza y sus crías: antología de la papa, (6), 373-411. La Paz. Hisbol/ILCA.

Arnold, Denise; Yapita Juan de Dios y Espejo, Elvira (2007). Hilos sueltos: Los andes desde el textil. La Paz: Plural editores/ILCA.

Arnold, Denise y Espejo, Elvira (2012). Ciencia  de tejer en Los Andes: Estructuras y técnicas de faz de urdimbre. La Paz: ILCA/Garza azul impresores y editores.

Arnold, Denise; Espejo, Elvira y Maidana, Freddy (2013). Tejiendo la vida: La colección textil del Museo Nacional de Etnografía y Folklore según la cadena de producción .La Paz: Fundación BCB-MUSEF.

Arnold, Denise; Yapita, Juan de Dios y Aguilar, María (2014). Los términos textiles aymaras del siglo VII de la región Lacustre, en base al vocabulario aymara por Bertonio: Vocabulario semántico según la cadena productiva. La Paz: ILCA/Garza azul, impresores y editores.

Elena Julia (1961). Artesanía popular. La Paz: Ministerio de Educación y Bellas Artes.

Eyzaguirre, Milton (2013). “Ritos de paso entre los inkas. Las wayras (guaras) o vecaras (bragas) como marcador de poder”. XXVII Reunión Anual de Etnología, (9), 149-170. La Paz: MUSEF. Musef Editores.


Gisbert, Teresa (2013). “Una mirada al mundo andino a través de sus textiles”. XXVII Reunión Anual de Etnología, (6), 95-111. La Paz: Musef Editores.

Gisbert, Teresa; Arce, Silvia y Cajías Martha (2006). Arte textil y mundo andino. (Segunda Edición). Museo Nacional de Etnografía y Folklore. La Paz: Plural Editores.

Gisbert, Teresa; Arce, Silvia y Cajías Martha (2003). Textiles en los andes bolivianos. Selección de textos y fotografías. La Paz: Edición Agencia boliviana de fotos/Fundación cultural quipus.

Jiménez, María Jesús (s/f). El tejido andino: Tecnología y diseño de una tradición milenaria. Recuperado el 23/05/2012 de www.escritos.buap.mx/escri29/lourdesdiaz.pdf

Lima, José Luis y Lima, María (2013). “El léxico aymara en el tejido del aguayo en Iquilluyo Loayza del departamento de La Paz”. Estudios Lingüísticos N°3, (5), 69-85. El Alto: Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Postgrado. Universidad Pública de El Alto.

López,  Hiader Jaime (2001). Investigación cualitativa y participativa: un enfoque histórico-hermenéutico y crítico-social en psicología y educación ambiental. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.

López, U. Ricardo (2010). “El mundo animado de los textiles originarios de Carangas”. Revista Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) Sección IV cultura, 3-16. Recuperado el25/02/2013 de   file:///C|/SciELO/serial/rbcst/v12n27/body/v12n27a08.htm 

Münch, Lourdes y Ángeles, Ernesto (2007).  Métodos y técnicas de investigación.(Segunda edición) México: Trillas.

Museo Nacional de Etnografía y Folklore (2013). La rebelión de los objetos: Enfoque Textil. XXVII Reunión Anual de Etnología. La Paz: BCB/MUSEF.

Onofre, Santiago (2011). “Jesús de Machaqa markanx aymar saräwisanakax jakaskiwa”. Aymarat Qillqat Yatxatawinaka. (Investigaciones escritas en aymara), (3) , 61-66. Consejo Educativo Aymara (CEA). La Paz: Kipus.

Posnasky,  Arthur (Comp.) (1944) La nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala (1614).

Tintaya, Porfidio (2008). Proyecto de investigación. La Paz: IEB/UMSA

Yapita, Juan de Dios et al (2014). Los términos textiles aymaras actuales de la región de Asanaque. Vocabulario semántico según la cadena productiva. La Paz: ILCA/Fundación Xavier Albó.

Yujra, Efraín (2013). “El manejo lingüístico de la ontología textil. Las equivalencias”. XXVII Reunión Anual de Etnología, (12), 205-214. La Paz: Musef Editores.
[1] Licenciado en Lingüística e Idiomas, Universidad Pública de El Alto.